CONNECTAR PRIVACYVERKLARING

 

Via de Online Dienst Connectar (hierna: Dienst) worden met behulp van de Connectar website en de Connectar Mobiele App privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Connectar B.V. (Hierna: Connectar) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

             duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

             proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

             u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

             passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

             uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Connectar is de Verantwoordelijke bij de gegevensverwerking, haar hosting partner en haar klanten i.e. organisaties met openstaande vacatures/opdrachten zijn de Bewerkers bij de verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  21 maart 2015.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

             het leveren van de Dienst die u als werkzoekende de mogelijkheid biedt een nieuwe (arbeids)overeenkomst aan te gaan met een bedrijf/organisatie met een openstaande vacature/opdracht die bij uw profiel past;

             het met uw toestemming sturen van push-notificaties om u te informeren over  openstaande vacatures/opdrachten bij bedrijven/organisaties waarmee uw profiel is  gematched;

             het informeren van die bedrijven/organisaties, waarmee uw profiel is  gematched, en waarvan u expliciet heeft aangegeven dat u met hen in contact wilt treden.

             het met uw toestemming door het bedrijf/organisatie aan  Connectar mededelen dat  er een (arbeids)overeenkomst tot stand is gekomen;

             het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze Dienst laat u toe dat wij bepaalde gegevens van u downloaden via LinkedIn en laat u bepaalde, door u zelf aangeleverde gegevens, bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door uw toedoen van LinkedIn zijn gedownload en/of rechtstreeks door u  worden opgegeven/ingevoerd/geüpload of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website of de mobiele App invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen uw:

             Naam

             bedrijfsnaam

             adres

             postcode

             woonplaats

             email adres

             telefoonnummer

             bericht

 

Registreren

Voor het gebruik van onze Dienst moet u zich eerst op eigen initiatief registreren met behulp van uw LinkedIn-account. Na registratie ontvangen wij van LinkedIn de volgende persoonsgegevens van uw LinkedIn profiel:

             Naam

             Voornaam

             LinkedIn ID

             Email

             Vakgebied

             Telefoonnummer

             Vaardigheden

Deze LinkedIn gegevens worden vervolgens door u aangevuld via de Connectar Mobiele App e/o Connectar website in te voeren/up te loaden en hieronder opgesomde gegevens:

             Dienstverband

             Postcode

             Straal

             Tarief

             Maanden

             Talen

             CV

Wij bewaren en updaten deze door u opgegeven persoonsgegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de tussen u en Tulser bestaande overeenkomst (hierna: Overeenkomst) en om u periodiek een overzicht te kunnen geven van openstaande vacatures/opdrachten die matchen met uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website e/o mobiele App kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Met de Dienst van Connectar kunt u via onze website of mobiele App toegang krijgen tot uw eigen Connectar-account waar u zelf uw eigen persoonsgegevens  kunt instellen, aanvullen en wijzigen. Om toegang te krijgen tot Connectar vragen wij van u om via LinkedIn in te loggen.

 

Push notificeren

indien u ons daartoe de toestemming geeft kan Connectar u met behulp van de Apple en Google Push-services push-berichten toesturen. Voor meer informatie over de wijze waarop zij omgaan met uw privacy wordt u verwezen naar het privacy beleid van de respectievelijke push-services.

 

Leeftijdsbeperking

Voor het gebruik van onze dienst moet u of handelingsbekwaam zijn of tijdens het gebruik onder direct toezicht staan van personen met ouderlijke macht,  voogdijschap of mentorschap. Onder geen beding mag u onze dienst gebruiken indien u jonger dan 16 jaar bent.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan derden actief binnen en buiten de Connectar organisatie. Deze derden zijn gelimiteerd tot die partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de tussen u en Connectar bestaande Overeenkomst en betreft uitsluitend de navolgende persoonsgegevens:

             Naam

             Voornaam

             LinkedIn ID

             Email adres

             Vakgebied

             Telefoonnummer

             Vaardigheden

             Dienstverband

             Postcode

             Straal

             Tarief

             Maanden

             Talen

             CV

 

Cookies

Connectar maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/ registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard bewaartermijn voor logbestanden is zes (6) maanden.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Dienst gebruikmaken.

 

Analytics

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html .

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

             logische toegangscontrole, gebruik makend van gebruikersnaam en wachtwoord;

             automatische loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;

             beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;

             doel gebonden toegangsbeperkingen;

             controle op toegekende bevoegdheden.

 

Resumé (Curriculum Vitae(s))

Naast uw LinkedIn gegevens heeft Connectar u gevraagd enkele additionele persoonsgegevens in te voeren alsmede een Curriculum Vitae aan haar te verstrekken. Wij wijzen u er in dit verband op dat u geheel alleen verantwoordelijk bent voor de rechtmatigheid van de inhoud van het CV dat u aan ons heeft verstrekt.

In dit verband wijzen wij u er tevens op dat de persoonsgegevens die u ons via uw CV verstrekt geen informatie mogen bevatten over: ziekten, zwangerschap, etnische oorsprong, politieke meningen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid en seksuele geaardheid, lasterlijke informatie en informatie die in redelijkheid geen relatie met de functieomschrijving heeft.

De informatie die u ons via uw CV verstrekt moet daarnaast ook accuraat zijn en mag geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, mag niet in strijd zijn met de wet, met concurrentiewetgeving of met andere toepasselijke bepalingen, met officiële verordeningen, rechten van derden in het algemeen en de openbare orde ("onrechtmatige inhoud"). Dit betekent dus ook dat u in uw CV geen persoonsgegevens van derden mag opnemen zonder eerst vooraf daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen en dat foto's die u aan ons verstrekt recent moeten zijn en uw gezicht moeten tonen.

Wij wijzen u er daarnaast ook op dat u zelf verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van de contactgegevens op het door u aan ons verstrekte CV, met name uw e-mailadres en dat u zorgt dat u te bereiken bent via deze contactgegevens.

Wij wijzen u er voorts nadrukkelijk op dat u zich ertoe verbindt om ons te vrijwaren tegen alle claims en vorderingen die tegen ons kunnen worden ingesteld ten gevolge van het feit dat het CV dat u aan ons verstrekt een onrechtmatige inhoud heeft.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Connectar zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hosting

Uw Persoonsgegevens zoals verwerkt door Connectar worden fysiek opgeslagen in de datacentra van Sienn BV (hierna: Sienn). Sienn is een Nederlands bedrijf en daarmee o.a. onderworpen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Connectar slaat géén persoonsgegevens op in de Verenigde Staten, en Sienn heeft zich contractueel verplicht dit ook niet te doen. Het is mogelijk dat een wettig gegeven bevel van de Amerikaanse autoriteiten Sienn kan dwingen om toch persoonsgegevens uit Connectar te verstrekken. Connectar kan hier geen invloed op uitoefenen maar mocht Connectar hiervan op de hoogte raken dan zal Connectar voor zover mogelijk en zinvol alle juridische middelen inzetten om dit aan te vechten.  Connectar acht deze optie hoogst onwaarschijnlijk gezien het soort gegevens dat Connectar bevat.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Connectar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen via de Connectar-website en de Connectar mobiele App worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een gebruikers-overeenkomst heeft met Connectar dan heeft u na schriftelijk verzoek via het daartoe op onze website ter beschikking gesteld formulier of per traditionele post op het onderstaande adres, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen uw verzoek waar mogelijk doorsturen naar overige betrokkenen.

Connectar BV - Dordtsestraatweg 629 - 3075BC - Rotterdam - Nederland