CONNECTAR GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

De dienst "Connectar" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Connectar B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60438258 Aan het gebruik van de Connectar Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Connectar te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

1.††††††††††† DEFINITIES

Account: †††††††††††††††††††††††††††† De door Connectar aan u toegewezen omgeving waarin uw Persoonsgegevens staan en waarin u geÔnformeerd wordt over vacatures/opdrachten waarmee uw profiel door Connectar wordt gematched;

Applicatie: ††††††††† De software met behulp waarvan Connectar de door haar te leveren Dienst aan haar Gebruikers verleent;

Connectar: †††††††† De besloten vennootschap, gevestigd aan de Dordtsestraatweg 629 - 3075BC - Rotterdam, die de Dienst aan de Gebruiker verleent;

Dienst: De door Connectar aan haar Gebruikers met behulp van de Applicatie voor gebruik aangeboden functionaliteiten;

Documenten:††† de door de Gebruiker aan Connectar verstrekte Curriculum Vitae(s) hierna ook wel CV genoemd;

Gebruiker: †††††††† De natuurlijke persoon aan wie Connectar een Account heeft toegewezen; U;

Gebruikersvoorwaarden: ††††††††††† Deze voorwaarden die aan het gebruik van de Connectar Dienst zijn verbonden;

Overeenkomst: †††††††††††††† Deze Gebruikersvoorwaarden

Partijen:†††††††††††††† Connectar en Gebruiker gezamenlijk;

Persoonsgegevens: †††††† Naam; Voornaam; Bedrijfsnaam; Adres; postcode; Woonplaats; Email adres; Telefoonnummer; Bericht; LinkedIn ID; Vakgebied;; Vaardigheden; Dienstverband; Postcode; Straal; Tarief; Maanden; Talen; CV

Profiel: Het geheel van Persoonsgegevens een Gebruiker betreffend;

U:†††††††††† Gebruiker;Werkzoekende

Werkzoekende: ††††††††††††† Gebruiker; U

Registratieproces: ††††††††† Het proces dat U heeft doorlopen alvorens u door Connectar een Account werd toegewezen;

 

2.††††††††††† GEBRUIK VAN DE DIENST

 

2.1.†††††††† Om gebruik te mogen maken van de Dienst moet U op grond van de op U van toepassing zijnde wetgeving als handelingsbekwaam worden gekwalificeerd dan wel tijdens het gebruik van de Connectar onder supervisie staan van personen met ouderlijke macht,voogdijschap of mentorschap. Onder geen enkel beding is het personen onder de leeftijd van 16 jaar toegestaan gebruik te maken van de Dienst.

2.2.†††††††† Met de Dienst kunnen de met uw toestemming door Connectar gedownloade en U betreffende LinkedIn-gegevens, aangevuld met de door uzelf via de Applicatieingevoerde Persoonsgegevens, gematched worden met een of meer door bedrijven/organisaties aan de Dienst toegevoegde openstaande vacatures/ opdrachten. Deze Persoonsgegevens zijn naar uw oordeel nuttig om via Connectar met genoemde bedrijven/organisaties te delen. U bepaalt zelf welke gegevens U toevoegt, wijzigt, verwijdert, opvraagt en wanneer.

2.3.†††††††† Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet U eerst het Registratieproces doorlopen. Nadat uw registratie is afgerond, kunt U direct op uw Accountinloggen en de Dienst gebruiken. De Dienst wordt U als Gebruiker geheel gratis aangeboden.

2.4.†††††††† U dient de toegang tot uw Accountmiddels de aangeboden login mogelijkheden (e-mailadres en wachtwoord) af te schermen voor onbevoegden. Connectar mag er van uitgaan dat al hetgeen gebeurt vanaf uw Accountna aanmelding met een van uw login middelen, onder uw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij U bij Connectar heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

2.5.†††††††† Indien naar het oordeel van Connectar hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Dienst, de bijbehorende computersystemen of het netwerk van of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig gebruik, hackpogingen, het via gekoppelde documenten, onrechtmatig ontsluiten e/o lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, dan is Connectar gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

3.††††††††††† UW PRIVACY

 

3.1.†††††††† Middels de Dienst worden Persoonsgegevens van U verwerkt. Deze gegevens worden verstrekt door U via uw Account.

3.2.†††††††† U heeft vooraf tijdens het Registratieproces toestemming gegeven voor deze verwerkingen. Connectar zal uitsluitend binnen de grenzen van deze toestemming deze Persoonsgegevens verwerken. Connectar zal deze Persoonsgegevens nimmer met derden delen, tenzij U daar apart toestemming voor geeft of Connectar volgens de Nederlandse wet verplicht is deze Persoonsgegevens te delen.

3.3.†††††††† De eerder door U gegeven toestemming kan door U worden ingetrokken door het opzeggen/verwijderen van uw Account . De op dat moment op de servers van Connectar aanwezige Persoonsgegevens en uw account worden hierdoor verwijderd.

3.4.†††††††† Als Gebruiker heeft U het wettelijk recht van correctie van onjuistheden of achterhaalde zaken in de opgeslagen Persoonsgegevens. Correctie en verwijdering kunt U zelf doen via uw Account .

3.5.†††††††† Connectar zorgt voor adequate beveiliging van alle Persoonsgegevens die door het gebruik maken van de Dienst worden opgeslagen en verwerkt. Raadpleeg het apart gepubliceerde beveiligingsbeleid van Connectar voor meer informatie hierover.

3.6.†††††††† In geval van ongeautoriseerde toegang tot opgeslagen Persoonsgegevens zal Connectar U zo snel mogelijk informeren via de van U bekende elektronische contactgegevens.

 

4.††††††††††† BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

 

4.1.†††††††† Connectar spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

4.2.†††††††† Connectar onderhoudt de Applicatieactief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Connectar dit onderhoud conform haar onderhoudskalender uitvoeren. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

4.3.†††††††† Connectar mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Connectar zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Connectar is niet verplicht van tevoren te melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

5.††††††††††† INTELLECTUELE EIGENDOM

 

5.1.†††††††† De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen daarbij is het intellectueel eigendom van Connectar. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Connectar, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2.†††††††† Persoonsgegevens en andere informatie U betreffendzijn uiteraard uw eigendom. Connectar heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie waar mogelijk te verwijderen dan wel uw Accountte beŽindigen.

5.3.†††††††† Indien U informatie stuurt naar Connectar, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft U haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die U nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5.4.†††††††† Connectar zal geen kennis nemen van gegevens die U opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Connectar daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Connectar zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

6.††††††††††† AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1.†††††††† Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of bij schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van Persoonsgegevens als gevolg van een fout van Connectar, accepteert Connectar geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst.

6.2.†††††††† Connectar is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en reputatieschade. Ook is Connectar uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ontstaan door misbruik van login middelen, tenzij dit gebeurde nadat U bij Connectar heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent of tenzij het misbruik het gevolg was van een fout van Connectar zelf.

6.3.†††††††† Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat U de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Connectar meldt.

6.4.†††††††† In geval van het door U koppelen van Documenten, wijzen wij U erop dat de persoonsgegevens die U ons via deze Documenten verstrekt geen informatie mogen bevatten over: ziekten, zwangerschap, etnische oorsprong, politieke meningen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid en seksuele geaardheid, lasterlijke informatie en informatie die in redelijkheid geen relatie met de functieomschrijving heeft. Voorts geldt dat de inhoud van deze documenten ook accuraat moet zijn engeen inbreuk mag maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, niet in strijd mag zijn met de wet, met concurrentiewetgeving of met andere toepasselijke bepalingen, met officiŽle verordeningen, rechten van derden in het algemeen en de openbare orde ("onrechtmatige inhoud"). Meer in het bijzonder geldt ook dat daarin geen Persoonsgegevens van derde(n) mogen zijnopgenomen waarvoor een wettelijke grondslag (lees: voorafgaande expliciete toestemming van deze derde(n)) zoals neergelegd in de Wbp ontbreekt, Voorts geldt dat Connectar nimmer gehouden is tot vergoeding van de bij U ontstane schade door het in strijd met bovenstaande toch koppelen van dergelijke Documenten .

6.5.†††††††† In het geval dat de in artikel 6.4 genoemde derde Connectar (mede)aansprakelijk stelt voor de daardoor bij hem ontstane schade, dan verklaart U nu reeds voor alsdan dat een daardoor ontstane recht van deze derde op schadevergoeding geheel door U zal worden voldaan, dan wel dat U Connectar het door haar te betalen deel van deze schade geheel vergoed.

6.6.†††††††† In geval van overmacht is Connectar nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij U ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, terroristische aanslagen, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, en natuurrampen.

7.††††††††††† DUUR EN OPZEGGING

 

7.1.†††††††† Deze overeenkomst met U als Gebruiker gaat in zodra U met behulp van uw LinkedIn inloggegevens gebruik kunt maken van de Dienst.

7.2.†††††††† De duur van de overeenkomst is onbepaald en duurt voort zolang U een Accountheeft.

7.3.†††††††† Besluit U de overeenkomst niet te verlengen dan eindigt de overeenkomst zodra U niet meer beschikt over een Account .

7.4.†††††††† Connectar zal de overeenkomst met U als Gebruiker eenzijdig kunnen beŽindigen indien U nalaat om op verzoek van Connectar uw Persoonsgegevens binnen de in dit verzoek gestelde termijn te bevestigen dan wel indien blijkt dat U in strijd handelt met hetgeen in deze Gebruikersvoorwaarden wordt gestipuleerd.

7.5.†††††††† Als Gebruiker van de Dienst kunt U te allen tijde en kosteloos een overzicht opvragen van de gegevens die van U zijn opgeslagen in Connectar. Na beŽindiging van de overeenkomst worden deze gegevens geanonimiseerd door Connectar.

†††††††††††††††

8.††††††††††† WIJZIGINGEN PRIJZEN EN VOORWAARDEN

 

8.1.†††††††† Connectar mag deze voorwaarden tussentijds aanpassen, en mag tussentijds aanvullende voorwaarden invoeren voor optionele extra onderdelen van de Dienst. Deze worden U voor akkoord aangeboden via de Connectar Website en Connectar Mobiele App voordat U deze onderdelen kunt gebruiken.

8.2.†††††††† Connectar zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat U daar kennis van kunt nemen.

8.3.†††††††† Indien U een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt U tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen door uw Accountte verwijderen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

9.††††††††††† OVERIGE BEPALINGEN

 

9.1.†††††††† Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2.†††††††† Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Connectar gevestigd is.

9.3.†††††††† De door Partijen ontvangen of opgeslagen versies van enige communicatie en administratie geldt behoudens tegenbewijs als authentiek en dwingend bewijs.

9.4.†††††††† Onder ďschriftelijkĒ valt in deze Overeenkomst ook communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

9.5.†††††††† Indien een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de geheleGebruikersvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6.†††††††† Connectar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.